regulaminy

Regulamin konkursu 2

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Uda Łosie i Pyra Bar
 2. Organizatorem Konkursu jest Dalia Żmuda Trzebiatowska, zarządzająca stroną na portalu Facebook “Uda Łosie / Gryzdanie” oraz Pyra Bar w lokalizacjach: Poznań, Gdynia oraz Gdańsk zarządzające poniższymi stronami. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/gryzdanie/ oraz:
  https://www.facebook.com/pyrabargdynia/ ,
  https://www.facebook.com/pyrabar/ ,
  https://www.facebook.com/PyraBarGdansk/ oraz na profilach Instagram wyżej wymienionych stron w dniach 26.11.2019 do 28.11.2019 roku (do godziny 18:00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:

gra Uda Łosie i ewentualne wyróżnienia w postaci bonu 20 zł do wykorzystania w Pyra Barze w dowolnym mieście (Gdynia, Gdańsk, Poznań).

 • Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy odgadną ile ziemniaków znajdowało się na stole podczas robienia zdjęcia, lub będą najbliżej odgadnięcia tej liczby.

którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym zamieszczą komentarz z odpowiedzią na pytanie:

Ile pyr znajduje się na stole?

 • Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook dnia 28.11 o godz. 20:00.
 • Jeśli kilka osób prawidłowo odgadnie liczbę pyr, wygra ta osoba, której komentarz został opublikowany najwcześniej. Każdy użytkownik może skomentować tylko RAZ, pod JEDNYM z postów konkursowych.
 • nagrody zostaną dostarczone wygranym po ustaleniu metody dostarczenia poprzez wiadomość mailową lub na portalu Facebook. Przewidywany czas dostarczenie nagród – grudzień 2019. Czas dostarczenia może ulec zmianie.
 • W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Eurofutura sp. z o.o.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.gryzdanie.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *