regulaminy

Regulamin konkursu 1

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą UDA ŁOSIE do wygrania
 2. Organizatorem Konkursu jest strona na portalu Facebook Gryzdanie/Uda Łosie, zarządzana przez Dalię Żmuda-Trzebiatowską. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/gryzdanie/ https://www.facebook.com/GRAnatowaCafe/ w dniach 27.10.2019 oraz na profilu do 03.11.2019 roku (do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:

2 zestawy po dwie gry Uda Łosie.

 • Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, których komentarze zostaną uznane za najciekawsze lub najśmieszniejsze

którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/gryzdanie/ zamieszczą komentarz z odpowiedzią na pytanie:

Którą kartę zadedykujesz swojemu znajomemu i dlaczego?

 • Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 • nagrody zostaną dostarczone wygranym po ustaleniu metody dostarczenia poprzez wiadomość mailową lub na portalu Facebook. Przewidywany czas dostarczenie nagród – grudzień 2019. Czas dostarczenia może ulec zmianie.
 • W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Eurofutura sp. z o.o.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.gryzdanie.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *